اجرا

بخش اجرا شرکت مرکزی آژیر با توجه به کادر مجرب ، مطالعه دقیق ، نظارت و اجراء زیر ساخت های لازم و مورد نیاز پروژه ، نقشه های اجرائی از پروژه تهیه نموده و نسبت به نصب تجهیزات با صرف کمترین زمان ، اقدام می نماید تا پروژه طراحی شده با بالاترین کیفیت نصب و راه اندازی گردد.