عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان مرکزی
تاریخ پروژه :    1369/2/11
آدرس پروژه :   استان مرکزی
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر