دزدگیر اماکن امروزه یک نیاز برای کلیه اماکن عمومی کوچک و بزرگ با فضای داخلی و خارجی می باشد