دزدگیر دارای اپلیکیشن

این سیستم ها دارای کنترل از طریق اپلیکیشن قابل نصب بروی گوشی های هوشمند میباشد که با تعریف سیستم در اپلیکیشن می تواند سیستم را از دور کنترل (روشن و یا خاموش) نماید.

دزدگیر دارای اپلیکیشن