ماژول رابط سیستم KNX به شبکه IPS/S 3.1.1

 
 
 
 
 
 

 

رابـــط سیســتم KNX به شــبکه  IPS/S 3.1.1

 

با استفاده از رابط IP می توان دستگاه های پروتکل EIB/KNX را از طریق LAN با استفاده از نرم افزار ETS برنامه ریزی و کنترل نمود

این دستگاه از پروتکل (EIB net /IP (tunneling استفاده می کند و برای عملکرد نیاز به منبع تغذیه 10 تا 30 ولت DC دارد.