فن کوئل FCA-S 1.1.1.2

 
 
 
 
 
 

 

عملگر فن کوئل FCA-S 1.1.1.2

با استفاده از این عملگر ، می توان دریچه های فن کوئل ، کنترل موتور های گرمایشی و سرمایشی ، دریچه های فن کوئل و فن های چند سرعته را کنترل نمود