فن کوئل FCL-S 2.6.1.1

عملگر فن کوئلFCL-S 2.6.1.1

با استفاده از کلیدهای هوشمند و نرم افزار هوشمند ، می توان 2 دمنده (فن کوئل) را حداکثر با 3 سرعت کنترل نمود.

این عملگر دارای 2 خروجی سوئیچ شناور می باشد.