منبع تغذیه 320 میلی آمپر

منبع تغذیه 320 میلی آمپر

  • یکپارچه شده با یک چک
  • برای تامین خط BUS  با ولتاژ سیستم ABB i-bus®.
  • با نشانگر وضعیت در دو رنگ
  • با ورودی طیف گسترده  از 85 …  265 V AC، 50/60 Hz.