پروژه brain center

broin center
 
عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1395
آدرس پروژه :  تهران – تجریش
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم صوتی هوشمند