83300-500 کنترلر

 

83300-500 کنترلر

ماژول کنترلر آیقون تصویری ABB – welcom بخش اصلی سیستم ارتباطی آیفون تصویری می باشد