83342-2-500 مازول تحت شبکه

83342 مازول تحت شبکه 

ماژول IP  جهت ارتباط با اپلیکیشن APP و تاچ پنل ABB Comfort