83342-2-500 مازول تحت شبکه

 
 
 
 
 
 

83342 مازول تحت شبکه 

ماژول IP  جهت ارتباط با اپلیکیشن APP و تاچ پنل ABB Comfort