کنترلر RGB

  PC + Stand alone 512 * 2ch USB + ETHERNET DMX کنترل پنل Touch DMX-P06 DMX-P06  یک کنترل لمسی... بیشتر