پروژه brain center

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند تاریخ پروژه :  سال 1395 آدرس پروژه :  تهران –... بیشتر

پروژه امیر آباد

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390 آدرس پروژه :  تهران... بیشتر

پروژه جهان آرا

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390 آدرس پروژه :  تهران... بیشتر

پروژه یوسف آباد

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390 آدرس پروژه :  تهران... بیشتر

پروژه جمال زاده

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال 1392- 1390 آدرس پروژه :  تهران... بیشتر

پروژه آرین

        عنوان پروژه:  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :   1395 آدرس پروژه... بیشتر