سیستم های امنیتی اماکن

 

  1. پنل مرکزی
  2. سنسور های درب و پنجره
  3. سنسور های حرکتی ( بی سیم و سیمی )
  4. دوربین های امنیتی ( بی سیم و سیمی )
  5. آژیر ( زنگ خطر )
  6. سنسور شیشه
  7. سنسور آب
  8. سنسور های دود و حرارت
  9. سنسور های گاز CO
  10. سنسور گاز طبیعی