بانک صادرات اداره ساختمان استان تهران

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات اداره ساختمان استان تهران
تاریخ پروژه :    1364/8/28
آدرس پروژه :   استان تهران
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما