بانک صادرات شعب استان آذربایجان غربی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان آذربایجان غربی
تاریخ پروژه :    1370/6/20
آدرس پروژه :   استان آذربایجان غربی
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما