بانک صادرات شعب استان آذربایجان غربی

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان آذربایجان غربی
تاریخ پروژه :   1370/6/20
آدرس پروژه :  استان آذربایجان غربی
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما