بانک صادرات شعب استان ایلام

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان ایلام
تاریخ پروژه :    1367/6/17
آدرس پروژه :   استان ایلام
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما