بانک صادرات شعب استان بوشهر

 

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان بوشهر
تاریخ پروژه :    1369/2/19
آدرس پروژه :   استان بوشهر
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما