بانک صادرات شعب استان بوشهر

 

بانک صادرات بوشهر

 

 

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان بوشهر
تاریخ پروژه :   1369/2/19
آدرس پروژه :  استان بوشهر
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما