بانک صادرات شعب استان خوزستان

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان خوزستان
تاریخ پروژه :    1369/2/10
آدرس پروژه :   استان خوزستان
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما