بانک صادرات شعب استان خوزستان

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان خوزستان
تاریخ پروژه :   1369/2/10
آدرس پروژه :  استان خوزستان
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما