بانک صادرات شعب استان سمنان

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان سمنان
تاریخ پروژه :    1369/6/17
آدرس پروژه :   استان سمنان
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما