بانک صادرات شعب استان فارس

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان فارس
تاریخ پروژه :    1367/9/6
آدرس پروژه :   استان فارس
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما