بانک صادرات شعب استان مرکزی

عنوان پروژه: طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان مرکزی
تاریخ پروژه :   1369/2/11
آدرس پروژه :  استان مرکزی
سیستم های اجرا شده در پروژه:  دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما