تولید تایمرینگ هوشمند شرکت پارس ایزوتوپ

شرکت ایزو توپ

 

عنوان پروژه : تولید و اجرای دستگاه سیستم تایمرینگ هوشمند
تاریخ پروژه : سال 1396
آدرس پروژه : تهران – شرکت پارس ایزوتوپ