رابط US/U 4.2

us/u 4.2
رابط کلیدهای شستی به سیستم هوشمند با قابلیت اتصال 2 کلید شستی که می توان از طریق آن زمان های مختلف دیم کردن / روشن و خاموش / اجرای سناریو و ... را به سیستم KNX ارسال نمود

رابط کلیدهای شستی به سیستم هوشمند با قابلیت اتصال 2 کلید شستی که می توان از طریق آن زمان های مختلف دیم کردن / روشن و خاموش / اجرای سناریو و … را به سیستم KNX ارسال نمود