سوئیچ 12 کاناله – SA/S 12.10.2.1

sa/s 12.16..2.1
با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا به صورت دستی می توان 12 بار الکتریکی را روشن و خاموش نمود.عملکردها :
  • مناسب برای کنترل کردن سیستم های روشنایی
  • پمپ آب
  • دمپرها
  • هواکش ها
  • شیرهای برقی

 

 

سوئیچ 12 کاناله – SA/S 12.10.2.1

با استفاده از کلید های هوشمند ، نرم افزار هوشمند و یا به صورت دستی می توان 12 بار الکتریکی را روشن و خاموش نمود.

عملکردها :

  • مناسب برای کنترل کردن سیستم های روشنایی
  • پمپ آب
  • دمپرها
  • هواکش ها
  • شیرهای برقی

 

عملکرد ها در آمپرهای مختلف تعبیه شده است.