عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد Objects causing temperature Changes Within the detection Area Air Conditioners ,Heaters ,Fax Machines

اتوماسیون خانگی چیست؟
عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد Objects causing temperature Changes Within the detection Area Air Conditioners ,Heaters ,Fax MachinesReviewed by Azheer on Jun 20Rating: 1.5

عواملی که در درون اتاق باعث تغییر درجه دما میگردد مانند وسایل گرما زا تغییرات اب و هوا و  فاکس گرمایی ساطع میکنند که اگر به دتکتور نزدیک باشد باعث خطای الارم میگردد. برای مثال صفحه ای که از طریق رفاکس مخابره میشود گرمایی تقریبا”معادل 30 درجه سانتی گراد ساطع میکند که این میزان در زمستان میتواند تغییر زیادی برای یک دتکتور باشد.

ب)پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطای الارم

*دتکتور را در مکانهایی نصب کنید که از مجاری و کانالهای هوا دور باشد و تغییرات ناشی از وسائل گرما زا را کمتر احساس کند.

* به دلیل اینکه RX-40QZ چهار زون میباشد از خطاهای الارم که توسط ماشینهایی مانند فاکس ایجاد میشود جلوگیری میکند مگر اینکه فاکس در 90 سانتی متری دتکتور قرار گیرد.

ج)مشخصه های RX-40QZ که از خطاهای الارم جلوگیری میکند.

دتکتور چها زون RX-40QZ تاثیر پذیر از تغییرات کم دما مانند تغییراتی که فاکس و یا کانالهای هوا ایجاد میکنند ،نمیباشد.به دلیل اینکه این تغییرات در مقابل تغییراتی که در هنگام ورود انسان ایجاد میشود بسیار کم میباشد.

*زاویه دید دتکتور را به سمت زمین تنظیم نکنید و پایه برای نصب استفاده کنید روی دیوار صاف یا در گوشه دتکتور را نصب کنید.

*برای اطمینان از عدم وجود خطاهای الارم،حوزه دید دتکتور را تا حدود 9.35 متر تنظیم کنید به دلیل اینکه دتکورهای چهار زون در ناحیه دید کوتاهتر موثرتر عمل میکند.

*اگر میز یا هر وسیله دیگری که دارای 75 سانتیمتر ارتفاع است در مسیر دید دتکتور باشد اگر این حیوانات روی این سطح بلند بروند گاهی مواقع امکان وقوع الارم خطا را فراهم میکنند،بنابراین سعی کنید تا حد امکان از قرار دادن این وسائل در حوزه دید دتکتور جلوگیری کنید.

تماس با ما