فن کوئل FCA/S 1.1.1.2

fca/s 1.1.1.2
عملگر فن کوئل FCA-S 1.1.1.2با استفاده از این عملگر ، می توان دریچه های فن کوئل ، کنترل موتور های گرمایشی و سرمایشی ، دریچه های فن کوئل و فن های چند سرعته را کنترل نمود

عملگر فن کوئل FCA-S 1.1.1.2

با استفاده از این عملگر ، می توان دریچه های فن کوئل ، کنترل موتور های گرمایشی و سرمایشی ، دریچه های فن کوئل و فن های چند سرعته را کنترل نمود