ماژول ارتباطی USB

usb
iماژول ارتباطی USB به سیستم KNX جهت برنامه ریزی و دانلود نرم آفزار ETD به سیستم KNS

iماژول ارتباطی USB به سیستم KNX جهت برنامه ریزی و دانلود نرم آفزار ETD به سیستم KNS