وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند ؟

وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند ؟Reviewed by Azheer on Jun 20Rating: 1.5

وقتی تنها وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند Optical Long range curtain Lensمورد استفاده نیست.عدم زدن الارم توسط حیوانات کوچک تنها بوسیله گسترش زاویه دید دتکتور امکان پذیر خواهد شد .

تماس با ما