پروژه ایستگاه 88 آتش نشانی پارک وی

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه
تاریخ پروژه : سال 1389
آدرس پروژه : تهران – پارک وی  (ایستگاه آتش نشانی شماره 88)
سیستم های اجرا شده در پروژه :سیستم دوربین مدار بسته تحت شبکه