بانک صادرات شعب استان خراسان

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان خراسان
تاریخ پروژه :    1367/8/24
آدرس پروژه :   استان خراسان
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

تماس با ما