پروژه brain center

brain center

brain center

عنوان پروژه  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1395
آدرس پروژه :  تهرعنوان پروژه :ان – تجریش
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم صوتی هوشمند

تماس با ما