6131/31-24 دتکتور

6131/31-24
سنسور سقفی بزرگ با محدوده تشخیص دایره ای برای نصب در ارتفاع 2/5 .3 و 4 متری.حداکثر 8 تا 10 متر برای افراد نشسته بر بروی صندلی، و حداکثر 14 متر برای افراد در حال قدم زدندارای 4 کانال خروجی جهت دیم کردن ، روشن و خاموش کردن چراغ ها و پرده ها

سنسور سقفی بزرگ با محدوده تشخیص دایره ای برای نصب در ارتفاع 2/5 .3 و 4 متری.

حداکثر 8 تا 10 متر برای افراد نشسته بر بروی صندلی، و حداکثر 14 متر برای افراد در حال قدم زدن

دارای 4 کانال خروجی جهت دیم کردن ، روشن و خاموش کردن چراغ ها و پرده ها