83300-500 کنترلر

83300-500
83300-500 کنترلرماژول کنترلر آیقون تصویری ABB - welcom بخش اصلی سیستم ارتباطی آیفون تصویری می باشد
83330-500