منوی وبسایت

پروژه brain center

عنوان پروژه  طراحی و پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند تاریخ پروژه :  سال ۱۳۹۵ آدرس پروژه :  تهرعنوان پروژه :ان – تجریش سیستم های اجرا

مشخصات پروژه

پروژه امیر آباد

  عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ آدرس پروژه :  تهران – امیر آباد سیستم

مشخصات پروژه

پروژه جهان آرا

  عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ آدرس پروژه :  تهران – خیابان جهان آرا سیستم

مشخصات پروژه

پروژه یوسف آباد

  عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ آدرس پروژه :  تهران – خیابان ۱۴ یوسف آباد

مشخصات پروژه

پروژه جمال زاده

  عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :  سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ آدرس پروژه :  تهران – جمال زاده سیستم های

مشخصات پروژه