رد یاب فتوالکترونیک چیست؟

DMX

رد یاب فتوالکترونیک

رد یاب فتوالکترونیک شامل یک منبع نوری مادون قرمز است که یک دسته پرتو نور مادون قرمز متناوب تولید میکند و یک دریافت کننده که این پرتو ها را جذب می کند. فرستنده و گیرنده در نقطه مقابل هم در منطقه مورد نصب می گردند و به عنوان یک دیده بان عمل میکنند. وقتی پرتو های نور بوسیله فرد سارق می شود گیرنده ردیابی کرده و علامت خطر را به پانل کنترل می فرستد.

تماس با ما