EMI from Factory machines and RFI formcellular telephones

هوشمند سازی ساختمان
EMI from Factory machines and RFI formcellular telephonesReviewed by Azheer on May 24Rating: 2.5

الف-عاملهای خطای الارم

نمونه های مختلف از وسائل الکترونیکی وجود دارند که امواج الکتریکی را در هوا و یا در سیمها ساطع مینمایند.رله های صوتی

،موتورهای الکتریکی میتوانند امواج الکتریکیمزاحم ایجاد کنندو یا میتوانند در ولتاژموجود تغییرات ناگهانی به وجود اورند.

ب-پیشناهاداتی جهت جلوگیری از خطاهای الارم

*نصب دتکتور در مکانهایی که از این وسائل الکتریکی و صوتی دور باشد.

*سیم اتصال  RX-40QZ به کنترل پنل را سعی کنید از سیم کشیها یا منابع الکتریکی دیگر با فاصله ای دورتر نصب کنید.

*برای  RX-40QZ وکنترل پانل از منابع الکتریکی جداگانه استفاده کنید .

*تا حد امکان سیم کشی اتصال بین دتکتور و پانل را کوتاه کنید.

ج) مشخصه هایی از RX-40QZ که خطاهای الارم را کاهش میدهد.

بهترین میزان کارایی در RX-40QZ وقتی حاصل میشود که از مدارهای طراحی شده اصلی در اپتکس ،تکنولوژی SMD ،عامل جدید پایروالکتریک و anti-surge  components  استفاده کنید. علاوه بر ان RX-40QZ از هادی EMC  و CE استفاده می کندعملکرد  RFI  ان از 20v/m برای رنج وسیعی از فرکانسهای 100MHZ  تا  1GHZ  میباشد.

تماس با ما