OML-AM/OML-DAM

15متر15xمتر، PIR سنج

امکانات
• عملکرد IR دیجیتال فعال ضد پوشش
• EOL(مقاومت ته خطی)
• سوئیچ کنترل مایکروویو(OML-DAM)
• محافظ دو رسانا
• منطق چهار زون
• منطق پیشرفته جبران درجه حرارت
• تکنولوژی شکل گیری مایکروویو (OML-DAM)

 

 

تماس با ما