سیستم دزدگیر اماکن ( فوتو سنسور ها )

فوتو سنسور ها

عملکرد این سنسور ها به این صورت است که یک پرتو نور از یک سنسور به عنوان فرستنده برای یک سنسور به عنوان گیرنده ارسال می گردد که اختلال در پرتو نور باعث فعال شدن سیستم هشدار می گردد.

 

تماس با ما