منوی وبسایت

ITR104 INTERRA

ماژول مبدل کلیدهای سنتی ITR104 INTERRA

ماژول مبدل کلیدهای سنتی بهKNX  (دارای 4 ورودی) قابلیت ارسال فرمان به سیستم روشنایی ، پرده ، دیمرها و اجرای سناریو