تولید و پیاده سازی سیستم زمانبندی

نام پروژه:

تولید و پیاده سازی سیستم زمان بندی دستگاه های هوشمند

نام کارفرما:

شرکت ایزوتوپ

آدرس:

تهران-شیخ بهایی

تاریخ:

1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به تولید و پیاده سازی سیستم زمان بندی دستگاه های هوشمند شرکت ایزوتوپ شده است.