هوشمند سازی

نام پروژه:

سیستم هوشمند و سیستم امنیتی

نام کارفرما:

آقای کرامتی

آدرس:

بندر انزلی

تاریخ:

1395-1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به اجرای پروژه سیستم هوشمند ساختمان 20 واحدی واقع در شهرستان بندر انزلی خیابان معلم می باشد موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند روشنایی، پرده هوشمند، سیستم اعلام حریق و سیستم اعلام سرقت می باشد.