نام پروژه:

Brain Center

نام کارفرما:

آقای علیزاده

آدرس:

تجریش

تاریخ:

1395

طراحی پیاده سازی سیستم هوشمند و سیستم صوتی هوشمند