آژیر سنترال
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نام پروژه:

نصب سیستم های اعلام حریق و اعلام سرقت

نام کارفرما:

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آدرس:

تاریخ:

1366

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به نصب سیستم اعلام حریق و سرقت در مجتمع الکترونیک و کتابخانه مرکزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شده است.