وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند ؟

ژوئن 20, 2016

وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند ؟

وقتی تنها وجود حیوانات کوچک میتواند ایجاد خطا کند Optical Long range curtain Lensمورد استفاده نیست.عدم زدن الارم توسط حیوانات کوچک تنها بوسیله گسترش زاویه دید […]

تماس با ما