IPR/S 3.1

می 1, 2019
IPR-S 3.1.1

1.IPR/S 3.1

ماژول 1.IPR/S 3.1 ABB خط  KNX را با شبکه اترنت متصل می کند. این دستگاه از پروتکل KNXnet / IP برای ارتباطات (مسیریابی و تونلینگ) استفاده […]

تماس با ما