azheer-central درحال بارگزاری ...

شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند)
زمان پروژه 1399
محل پروژه استان تهران -خیابان بهشتی
سیستم های
اجرا شده
سیستم دزدگیر بانگ Bang-حفظت پیرامونی
وضعیت پروژه اجرا شده