azheer-central درحال بارگزاری ...

پروژه بانک صادرات استان تهران دایره تدارکات

پروژه بانک صادرات استان تهران دایره تدارکات
عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت
زمان پروژه 1362
محل پروژه  استان تهران دایره تدارکات
سیستم های
اجرا شده

سیستم دزدگیر بانگ Bang

وضعیت پروژه اجرا شده